เสวนา “การศึกษาผลกระทบทางสังคม : ไฟต์บังคับก่อนออกหวยตัวใหม่”